vrijdag 23 maart 2012

Afscheidnemen van onze geliefden laat Politiek Groningen koud

Groningen kent mogelijk de slechtste omgeving als het om haar Crematorium gaat. Een voorziening die dagelijks door vele Stadjers en uit onze Provincie wordt bezocht. Helaas voor het afscheid nemen van onze geliefden. De Politiek weet in Groningen geen oplossing op korte termijn te vinden voor deze omgeving en de nodige parkeerproblemen op te lossen. Het CDA had hier vragen over gesteld en het laat de Politiek werkelijk koud waar wij ons dagelijks aan storen. De problemen houden aan door bureaucratie lezen we in het Dagblad van het Noorden vandaag. Schrijnende situaties in de koffiekamer over dit onderwerp. Ja, als burgers zo antwoorden krijgen is het niet vreemd dat de Linkse Groeperingen steeds meer terrein verliezen en ons dit van Lauwerzee tot Dollard tou laten weten. Waar men vroeger tussen de bewoners stond staan alleen hun eigen belangen op het spel en zijn niet in staat te komen met passende oplossingen niet anders dan invulling te geven aan projecten die tot grote verliezen leiden. Het is derhalve beschamend te noemen.

Laat uw reacties achter of mail naar focusgroningen@home.nl. Wij sturen de reacties door zodat eindelijk begrepen wordt hoe wij burgers over zaken denken. Doet u mee?

De vragen en antwoorden van het, wat zich Bestuur van Groningen, noemt:


door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2012 – Nr. 17.

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton betreffende tekort parkeergelegenheid Crematoriumlaan.
(Binnengekomen: 23 februari 2012)


Op zaterdag 18 februari jl. publiceerde het Dagblad een artikel over de parkeergelegenheid bij het Crematorium. De titel “Rouwstoet klem bij crematorium” spreekt boekdelen. En de klachten over de parkeergelegenheid en de toestand ervan zijn niet nieuw.


Als het gaat om het aantal parkeerplaatsen is er al langere tijd sprake van een tekort, en ook de Crematroiumlaan staat vol, waardoor mensen gedwongen worden aan de Zonnelaan of nog verder te parkeren en vervolgens een heel eind te lopen. Er wordt dubbel geparkeerd en mensen komen gehaast binnen, wat ingeval van een uitvaart extra triest is.

Daar komt bij dat het parkeerterrein de laatste tijd ook steeds meer gebruikt wordt door andere autobezitters die niet bij het crematorium hoeven te zijn, waardoor het tekort aan parkeergelegenheid alleen maar wordt verergerd.

Als het gaat om de toestand van het terrein hebben mensen last van gebrekkig onderhoud en slechte verlichting. Wij vinden dat dit sowieso op orde moet zijn, maar zeker nu mensen van dit parkeerterrein gebruikmaken voor een toch al verdrietige gebeurtenis. Vanuit de wijk begrijpen wij dat er ook ideeën van kunstenaars zijn om tot een betere verlichting te komen.

Het CDA vindt dat het de taak van de gemeente is om dit fatsoenlijk te regelen en gênante voorvallen als gemeld in het artikel van het Dagblad te voorkomen.

Dit levert voor onze fractie de volgende vragen op:

1.    Hebt u kennis genomen van het genoemde artikel uit het Dagblad van het Noorden?

2.    Waren de verkeers- en parkeerproblemen rond en op het parkeerterrein u al eerder bekend? Zoniet, waarom niet?

3.    Zoja, waarom zijn er dan nog geen maatregelen genomen om deze problemen aan te pakken?

4.    Bent u bereid om deze alsnog aan te pakken? Zoja, binnen welke termijn? Zoniet, waarom niet?

5.    Bent u bereid om ideeën vanuit de wijk mee te nemen bij deze aanpak? Zoniet, waarom niet?


Het college beantwoordt de vragen als volgt:
                                                                                        Groningen, 20 maart 2012.

1.   Ja, wij hebben kennis genomen van het artikel uit het Dagblad van het Noorden van 17 februari 2012.

2.   Ja, de verkeers- en parkeerproblemen waren al eerder bij ons bekend. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Groningen diverse keren gesproken met locatiemanagers van het Crematorium. De problematiek is daarbij duidelijk onder de aandacht gebracht. Ook is tijdens onze reguliere overleggen met de Regiopolitie de problematiek onderwerp van gesprek geweest.

3.   Daar waar het gaat om de bijdrage die de gemeente Groningen kan leveren aan het oplossen van de problemen is er tot nu toe voor gekozen dit in samenhang met de andere ontwikkelingen op en rond de Crematoriumlaan (RegioTram, P+R Zernike) te bezien.
      Ook in het verkeersplan Zernike dat op dit moment, in opdracht van de stuurgroep Zernike, door de gemeente Groningen ontwikkeld wordt, wordt de geschetste problematiek integraal meegenomen. 

      Maatregelen zoals het medegebruik van parkeervoorzieningen, waarbij er geen (financiële) bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk was, zijn vooralsnog niet uitgevoerd omdat de betrokken partijen (Hanze, Yarden, RUG) onderling blijkbaar niet tot overeenstemming hebben weten te komen.

4.   Ja, wij onderschrijven de geschetste problematiek en laten dit integraal onderdeel uitmaken van het verkeersplan Zernike. De contouren van het verkeersplan worden naar verwachting eind maart 2012 aan de stuurgroep Zernike voorgelegd. Daarna moet duidelijk worden of en wanneer de gemeenteraad geraadpleegd wordt en welke maatregelen wanneer uitgevoerd gaan worden.

5.   Bij de ontwikkelingen op Zernike wordt nauw samengewerkt met de partijen op het Zernikecomplex (RUG, Hanze, bedrijvenvereniging VBGW en Yarden). Ideeën vanuit die partijen worden op die manier meegenomen bij de planvorming. Als er vanuit buurtbewoners nog ideeën zijn dan staan wij daar uiteraard voor open.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten