vrijdag 27 april 2012

Lintjesregen in Groningen

Ter gelegenheid van Koninginnedag ontvangen 3429 mensen dit jaar een lintje. Die zijn bijna allemaal vandaag uitgereikt. Onder meer aan de 92-jarige S. Beukema-De Vries. Zij is dit jaar de oudste gedecoreerde vrouw van Nederland. Zij is al sinds 1974 gastdame bij buurtcentrum Het Floreshuis in Groningen.
Er zijn dit jaar in Nederland ruim 70 meer lintjes ingediend, ten opzicht van 2011. Er zijn ook meer aanvragen ingediend voor een lintje: 3776, bijna 100 meer dan een jaar geleden. Van de voorstellen is 9,2 procent afgewezen, maakte het Kapittel voor de Civiele Orden vandaag bekend.
Elf personen, alle mannen, werden gedecoreerd met de exclusieve orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is de hoogste civiele onderscheiding, die alleen wordt uitgereikt aan personen die ,,een zeer exceptionele prestatie'' hebben geleverd voor de samenleving op basis van ,,zeer bijzondere talenten''. Vooral hoogleraren viel deze eer te beurt.
De jongste gedecoreerde is de 24-jarige honkballer Dwayne Kemp uit Rotterdam. Hij is lid van het Nederlandse honkbalteam dat vorig jaar in Panama de wereldtitel honkbal veroverde.
Traditiegetrouw vallen vooral vrijwilligers in de prijzen. Dit jaar zijn dat er 3359. Naar inwoners van Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten gingen 46 lintjes.

Wie vindt dat iemand een lintje verdient, moet daarvoor een beargumenteerde aanvraag indienen bij de burgemeester. Die stuurt de aanvraag door naar de commissaris van de Koningin, die zich tot het Kapittel wendt. Dat legt de aanvraag voor bij de betrokken minister, die finale goedkeuring verleent. Koningin Beatrix ondertekent elke toekenning bij Koninklijk Besluit.
17 Lintjes in Groningen
 Burgemeester Peter Rehwinkel heeft vanochtend tussen 10.00 en 12.00 uur aan 15 personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Mevrouw Beukema krijgt ‘m vanmiddag van burgemeester André van de Nadort van Ten Boer, zij verblijft daar namelijk tijdelijk in Innersdijk. De in het buitenland verblijvende heer J.M.F. Borg krijgt ‘m later, maar wordt om 12:15 uur gebeld door Rehwinkel.
Mevrouw S. (Sijke) Beukema-De Vries – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Beukema zet zich al ruim 36 jaar op bijzonder wijze in voor diverse vrijwilligerstaken in het Wijk- en buurtcentrum Het Floreshuis (voorheen de De Karre). Ondanks haar hoge leeftijd (92 jaar) is mevrouw Beukema nog altijd gastdame in de ontmoetingsruimte van Het Floreshuis en voert ze deze functie met verve uit.
De heer J.M.F. (Han) Borg – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Borg wordt onderscheiden voor ondermeer zijn grote verdiensten voor de Volksuniversiteit Groningen, Stichting Dag van de Architectuur (DAG) en tal van andere stichtingen met een maatschappelijk en cultureel belang. Hij zette zich in voor de internationalisering van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, de historie van de universiteit en de joodse geschiedenis van Groningen én voor het culturele leven in de stad Groningen. Hij was de inspirator tot nieuwe initiatieven die hebben bijgedragen aan de positieve naamsbekendheid van de stad Groningen, in Nederland en daarbuiten. Hij was één van de oprichters van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen, waarvan de jaarlijkse dag van de Poëzie en de jaarlijkse manifestatie Dichters in de Prinsentuin deel uitmaken. Tevens heeft de heer Borg jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van de Vereniging Volksuniversiteit Groningen.
Mevrouw M.A.M. (Leny) Büchele – Lid in de orde van Oranje Nassau
Mevrouw Büchele zet zich al 40 jaar actief in als vrijwilliger voor diverse organisaties. Als lid van de Sportclub Groningen (voorheen Dames Gymnastiek Vereniging “Brunhilde”) heeft mevrouw Büchele diverse bestuursfuncties bekleed. Naast penningmeester en secretaris is decoranda betrokken bij clubactiviteiten, internationale wedstrijden, beheer van de kantine
en het organiseren van activiteiten ten goede van de clubkas. Voor het Nederlands Handbal Verbond is zij belast met de selectie van spelers en de opleiding van trainers. Van Stichting Trefpunt de Siersteen is decoranda voorzitter. Van 2003 tot 2009 heeft zij zich ingezet als vrijwilliger voor de Stichting Vrienden van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Daarnaast was decoranda actief als vrijwilligster in het Martiniziekenhuis en heeft zij zich in 2000 als vrijwilligster ingezet voor de Paralympics in Groningen. Tevens is mevrouw Büchele sinds 1976 vrijwilligster tijdens de jaarlijkse zwemvierdaagse in Groningen.
De heer J. (Jan) de Boer – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer De Boer heeft bijna 50 jaar op verschillende terreinen een belangrijke onbezoldige maatschappelijk bijdrage geleverd aan de stad Groningen en daarbuiten. Hij vervulde ondermeer bestuurlijk functies voor de Philatelistenvereniging en de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Als secretaris van het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen was hij belast met de restauratie van het Gotisch huis en als voorzitter van de bouwcommissie met de restauratie van het Canterhuis. Daarnaast was hij (1965-1991) secretaris van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken in Groningen. Gedurende 20 jaar (1990-2010) heeft de heer De Boer als secretaris van de Taptoe Groningen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de jaarlijkse terugkerende taptoe, die gaandeweg nationale en internationale bekendheid heeft verworven. Sinds 2006 is decorandus bestuurslid van de Stichting Van der Wijck-de Kempenaer.
Mevrouw F. (Fatumata) Diallo – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Diallo vervult een jarenlange spilfunctie op het gebied van (allochtone) vrouwenemancipatie in Groningen. Naast haar vele activiteiten voor vrouwen en kinderen in de wijken, maakt zij een vuist tegen vrouwelijke genitale verminking zowel in haar land van herkomst, Guinee, als in Nederland. Zij participeert in overlegorganen binnen gemeente Groningen en landelijk. Decoranda heeft de stichting Sencerite opgericht en is gestart met het project ‘Maak een Vuist tegen Vrouwelijke Genitale Verminking’ om preventie op de kaart te zetten. Als ambassadeur geeft decoranda voorlichting aan professionals en heeft het onderwerp ondermeer op de kaart gezet bij de zelforganisatie van Guinee-Conakry waarvan zij voorzitter is en bij het Platform Zelforganisaties Groningen waarvan zij bestuurslid is. Decoranda startte haar inzet in 1997/98 als vrijwilliger bij Humantias en zet zich tevens al ruim 10 jaar in voor wijkcentrum ’t Vinkhuys en is betrokken bij veel werkterreinen in de wijk Vinkhuizen. Daarnaast is zij actief voor ondermeer WerkPro, MJD en Stiel en het Platform Zelforganisaties Groningen. Voor Guinee zet zij zich actief in doormiddel van een project voor weeskinderen.
De heer T.F.K. (Thies) Dijkhuis – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Dijkhuis behartigt de belangen van de natuur en het landschap in zijn omgeving en van de mensen die er wonen. Hij heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden in de manier waarop hij is opgekomen voor het behoud van de kwaliteit van het historisch en ecologisch zeer waardevolle grensgebied tussen de industriegebieden Euvelgunne en Eemspoort, waarin de meanderrestanten van de oeroude Hunzerivier de sfeer bepalen. Decorandus heeft zich met grote deskundigheid en niet aflatende inspanning ingezet voor behoud van het karakteristieke landschap van de oude Hunzeloop. Hij deelde zijn kennis van de omgeving ook met de plannenmakers ten behoeve van het plan en het bouwrijp maken van het aan te leggen bedrijventerrein Eemspoort. Mede dankzij zijn adviezen over de waterhuishouding ter plaatse, werd er een volstrekt uniek watersysteem ontworpen. Daarmee heeft het gebied een heel bijzondere kwaliteit gekregen. Hij heeft in het gebied de functie van vrijwillig beheerder en hoeder van de Hunzezone verworven en heeft als zodanig een actieve rol in het Hunzeplatform.
Daarnaast is de heer Dijkhuis o.a. actief als lid van het cluster ‘wijken’ van het stedelijke WMO-platform waar hij met name de belangen van de “Meerdorpen” behartigt. Tevens was decorandus ook jarenlang lid van het bestuur van de vereniging “Meerdorpen”.
De heer E. (Bert) Eillert – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Eillert zet zich al ruim 20 jaar bestuurlijk actief in voor diverse atletiekverenigingen en is als initiatiefnemer nauw betrokken bij een groot aantal atletiekwedstrijden. Mede dankzij zijn inzet als voorzitter van GVAV Atletiek heeft decorandus in 2003 een succesvolle fusie tot stand gebracht met ARGO 77. Als voorzitter van de Stichting Indoor Atletiek Groningen heeft de heer Eillert bewerkstelligd dat de wedstrijden verplaatst werden van de bloemenveiling in Eelde naar Zuidbroek. Door een unieke samenwerking tot stand te brengen van diverse noordelijke atletiekverenigingen namen hier tot 2004 ruim 800 atleten deel aan diverse wedstrijden. Decorandus nam met de atletiekvereniging Oldenburg het initiatief om een estafetteloop te organiseren tussen Groningen en Oldenburg die op 12 mei a.s. van start gaat. Daarnaast heeft de heer Eillert als voorzitter van de Disability Games Foundation samen met anderen het initiatief genomen een verzoek in te dienen om de Europese kampioenschappen voor gehandicapte atleten in Stadskanaal te laten plaatsvinden. Inmiddels is het International Paralympic Committee aan dit verzoek tegemoet gekomen. Daarnaast is hij betrokken bij: de 4 mijl van Groningen, de Nellie Cooman Games in Stadskanaal, de Martinibokaal, de Plantsoenloop, de Lady’s Run, de Bommen Berendloop, de Run van Winschoten, de Nacht van Groningen en Regionale Spelen van de Special Olympics. Tevens heeft decorandus zich voor de Stichting Aktie Benin ingezet door het organiseren van evenementen. Decorandus ontving in 2003 het Uni -Erekruis van de KNAU en in 2010 de Groninger Provinciale Sportprijs.
Mevrouw A. (Albertiene) Hadders – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Hadders is sinds 1987 tot op heden actief op verschillende maatschappelijke terreinen. Voor de Noord Nederlandse Golf & Country Club heeft zij zich de loop der jaren in diverse functies ingezet. Daarnaast is zij sinds 1996 tot op heden voorzitter van de stichting Gebr. Hessefonds, dat zich bezighoudt met het besteden van gelden uit een afgezonderd vermogen in het gebied van Westerwolde. Cultuur, landschap en water zijn hoofdthema’s die mevrouw Hadders met kunde koppelt aan individuen en verenigingen. Voorts is zij sinds 2004 tot op heden lid van de adviesraad van de Dienst Sociale Werkvoorziening Groningen. Voor het Jeugdsportfonds Groningen is decoranda als voorzitter van het bestuur actief sinds 2007. Haar zeer diverse inzet blijkt ook uit haar activiteiten voor woningbouwcorporatie Acantus waar zij zich sinds 2007 tot op heden inzet, eerst als "huurders"-commissaris van Acantus en thans vervult zij het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen. Als voorzitter van de stichting Via Historica zet zij zich in voor fondsenwerving om boeken uit te geven met een sociaal-historische achtergrond. Tot slot behartigt mevrouw Hadders de belangen van de Stichting Poëziepaleis. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het fusieproces tussen de Stichting DoeMaarDichtMaar en Stichting Kinderen en Poëzie. En het idee van de Jonge Dichter Des Vaderlands van de grond getild. Op 2 juni aanstaande wordt de eerste Jonge Dichter Des Vaderlands bekend gemaakt.
De heer W.D.A.M. (Wim) Kemperink – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Kemperink zet zich sinds 1986 zeer actief in voor een groot aantal maatschappelijke functies. Hij was ondermeer voorzitter van de Stichting Lions Jazz Groningen en zorgde met grote inzet voor sponsors om naast lokale jazzmuzikanten ook bekende muzikanten te kunnen boeken. Daarnaast was hij bestuurslid van de H. Nicolaasparochie te Haren. Sinds 1995 is decorandus bestuurslid van het Duchenne Parent Project Noord. Ook als bestuurslid van de Stichting Treasury International Association of Prosecutors, een wereldwijde vereniging verbonden aan de Verenigde Naties met leden van openbaar ministeries in meer dan 130 landen, is decorandus van grote waarde. In de periode 1996-2004 was decorandus bestuurslid van het Willem Lodewijk Gymnasium en vanaf 1998 tot op heden heeft hij deze functie gecombineerd met het voorzitterschap van de Stichting Hereditas Willem Lodewijk Gymnasium en ook is hij tot op heden Lid Raad van Advies Terry Fox Walk for Life.
De heer G.K. (Gerrit) Klopstra – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Klopstra wordt onderscheiden voor zijn onbaatzuchtige inzet gedurende 20 jaar als looptrainer van diverse atletiekverenigingen in Groningen en omgeving. Decorandus begon in 1993 met het verzorgen van looptrainingen voor het toenmalige ARGO-77 (later gefuseerd met GVAV-atletiek en verder gegaan onder de naam Groningen Atletiek). Aansluitend is hij van 2000 tot dit jaar hoofdtrainer geweest van de Loopgroep Zuidhorn. Vanaf 2003 combineerde hij deze functie op vrijwillige basis met het trainen van de Start tot Run loopgroepen. Zijn grote kracht is dat hij het hardlopen laagdrempelig en toegankelijk maakt voor iedereen. Lopers en loopsters van hoog en laag niveau trainen altijd samen.
Prof.dr.mr. G. (Geert) Knigge – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Professor Knigge wordt onderscheiden voor zijn uitzonderlijke en excellente bijdrage aan de ontwikkeling en de vernieuwing van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht gedurende ruim 35 jaar. Zijn bijdrage vond niet alleen plaats via zijn wetenschappelijke werk, maar ook vanuit zijn leiderschap voor het omvangrijke en belangwekkende onderzoeksproject ‘Strafvordering 2001’en als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zijn conclusies zijn in de wetenschappelijke wereld hoog geprezen en hebben diverse keren geleid tot belangrijke wijzigingen in de rechtspraak. Decorandus heeft nieuwe werkwijzen in herzieningszaken ontwikkeld waardoor tekortkomingen in het onderzoek zichtbaar worden. Voor zover het Nederlandse strafrecht invloeden ondergaat van Europese en internationale (rechts) ontwikkelingen heeft prof. Knigge zich daarover uitgelaten o.a. via zijn annotaties bij uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Hij heeft, samen met anderen, een aantal handboeken op het gebied van het materiële en formele strafrecht bewerkt en vervaardigd, hetgeen van zeer bijzondere maatschappelijke betekenis is. En heeft hij (delen van) juridische handboeken vervaardigd waarin voor generaties juristen het geldende recht op indrukwekkende wijze begrijpelijk is gemaakt. Vanaf 1991 heeft hij als vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie een groot aantal en vaak zeer invloedrijke annotaties geschreven bij uitspraken van de Hoge Raad (HR) en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Als hoogleraar heeft prof. Knigge naast zijn onderzoek en onderwijs binnen de universiteit verschillende bestuurlijke functies vervuld, waaronder die van decaan van de juridische faculteit. Daarnaast heeft decorandus zich steeds, via verschillende activiteiten en functies, maatschappelijk dienstbaar gemaakt o.a. als vrijwilliger in verschillende lokale verbanden als de scouting, het Groninger Studentenpastoraat en de Groningse strafrechtelijke studentenvereniging Simon van der Aa.
De heer B.H. (Bernard) Koops – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Koops heeft zich gedurende vele jaren ingezet op diverse maatschappelijke terreinen. In 1996 werd hij zowel lid als voorzitter van het afdelingsbestuur van het CDA Groningen en heeft hij zich op intensieve wijze ingezet voor de lokale en provinciale bestuurlijke activiteiten.
Hij heeft een belangrijke rol vervuld bij het tot stand komen van een sterke verjonging van de kandidatenlijst. Van 2002 tot 2010 heeft decorandus gedurende twee volle perioden zich ingezet als raadslid. Van zijn inzet, brede interesse en kennis heeft de gemeenteraad en daarmee de stad Groningen ruimschoots geprofiteerd. Zijn rustige manier van politiek bedrijven en zijn enorme netwerk hebben in het stadhuis en daarbuiten hun sporen na gelaten. Tot op heden is de heer Koops lid van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor het financiële deel als penningmeester van het CDA provincie Groningen. In 1999 trad de heer Koops toe tot het bestuur van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen in de functie van penningmeester. Tevens is hij de laatste twee jaar nauw betrokken bij Educonnect (een samenbundeling van de expertise binnen de stichting gericht op het ondersteunen van docenten binnen het speciaal onderwijs) om een gezonde positie te bepalen. Daarnaast is de heer Koops sinds juni 2010 Lid van de Raad van Toezicht van Zorgbelang Groningen, een stichting die ervoor wil zorgen dat alle burgers in Groningen die dat nodig hebben goede zorg ontvangen.
De heer N. (Nico) Kranenburg – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Kranenburg ontvangt een onderscheiding voor zijn meer dan 30- jarige inzet voor Drumfanfare Avanti. In de functie van penningmeester beheert hij tot op heden op uitstekende wijze de financiën. Daarnaast coördineert hij ondermeer de verhuur en het onderhoud van het clubgebouw en vervult hij een sterke sociale functie waarbij het belang van de eenheid binnen de vereniging voorop staat.
De heer J.A. (Jan) Noordberger – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Noordberger zet zich tot op heden al meer dan 30 jaar in voor de ontspanningscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daarnaast was hij ook bestuurslid bij diverse sportverenigingen. Tot zijn pensionering was hij naast zijn dagelijkse werkzaamheden bij de Technische Dienst van het UMCG vanaf 1977 betrokken bij een breed scala aan activiteiten. Sinds 2006 coördineert de heer Noordberger de rondleidingen in het UMCG voor belangstellenden en is hij bestuurslid van de seniorenclub. Decorandus toont tevens een grote betrokkenheid bij zijn woonomgeving en was ondermeer actief als lid van de kas- en onderhoudscommissie. Sinds 1997 is hij actief als commissielid en voorzitter van de kascommissie van de Tuin- en Recreatievereniging Stadspark.
De heer A.J. (Andries) Puister – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Puister zet zich al ruim 30 jaar vrijwillig in voor diverse maatschappelijke organisaties. Decorandus was van 1974 tot 1999 vrijwilliger bij het Korps Nationale Reserve en vervult sinds 1988 tot op heden de functie van voorzitter van Schietsportvereniging Vulcanus. Vanaf 2002 is de heer Puister als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Oranje Comité Delfzijl. Hij is verantwoordelijk voor het programma en verricht daarnaast tal van hand en spandiensten. Daarnaast is decorandus penningmeester van de Handelsvereniging Delfzijl.
Mevrouw J. (Tineke) Schollema – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Schollema heeft zich met grote betrokkenheid maatschappelijk en geheel belangeloos ten dienste van anderen gesteld en wordt onderscheiden voor haar langdurige vrijwillige inzet als mantelzorger. Daarnaast zet zij zich tot op heden in als vrijwilliger voor Zorgcentrum Dilgtoord en werkt zij samen met een groep vrijwilligers aan het opknappen van de Joodse begraafplaats van het Selwerderhof te Groningen.
De heer ds. R.P. (Renze Pieter) Yetsenga – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Yetsenga zet zich al ruim 40 jaar belangeloos in voor een groot aantal maatschappelijke activiteiten vanuit de Doopsgezinde Gemeenschap. Sinds de jaren tachtig is decorandus actief voor de vele activiteiten vanuit de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en verantwoordelijk voor het contact met de vele geledingen van de geloofsgemeenschap op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, hulpwerk en zending. Hij vertegenwoordigde de sociëteit bij internationale oecumenische conferenties en was ook betrokken bij verschillende Europese en Wereld Congressen. Van 1986 tot 2004 was de heer Yetsenga predikant van de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Naast zijn professionele taak heeft hij zich ingezet voor de oecumenische samenwerking tussen de binnenstadskerken in de stad Groningen, welke gestalte kreeg in gezamenlijke kerkdiensten, leerhuizen, middagpauzevieringen, predikantenoverleg en de diaconale dagopvang van dak- en thuis lozen. Maar ook heeft hij baanbrekend werk verricht met de organisatie van leerhuizen over homoseksualiteit en religie. Daarnaast heeft hij zich in die jaren ook actief ingezet bij het kerkasiel voor vluchtelingen toen er voor hun opvang geen ander alternatief meer was. Als vrijwilliger geeft hij in Assen het lesvak Pastoraat en Bijzonder Pastoraat en Contextueel Pastoraat. Ook is decorandus actief als secretaris van het Doopsgezind Gasthuis en zeer betrokken bij de bewoners.
Bronnen: ANP en Gemeente Groningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten