woensdag 4 juli 2012

Bodemdaling Paddepoel-Selwerd-Zernike tot 20 cmIn de Groninger wijken Zernike-Selwerd en Paddepoel in de stad Groningen treedt bodemdaling door aardgaswinning op. De bodemdaling in het gebied (prognose voor 2050) bedraagt 12 tot bijna 20 cm. In 2010 is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de bodemdaling op de waterhuishouding. Geconcludeerd is dat de bodemdaling voor de wijken Selwerd en Paddepoel niet tot problemen leidt. In het bemalingsgebied Zernike zal de bodemdaling moeten worden gecompenseerd door het verlagen van het streefpeil. Het ontwerp peilbesluit heeft ter inzage gelegen met als sluitingsdatum 10 april 2012.
Op het ontwerp besluit is één zienswijze binnengekomen van de Rijks Universiteit Groningen. De zienswijze van de voorgestelde peilen zijn niet gewijzigd. Wel wordt geadviseerd om bij de beoogde nieuwbouw van het gemaal Zernike de capaciteit te vergroten met circa 50% ten opzichte van de standaard afvoernorm. Hierbij zijn de belangen vanuit het gebied afgewogen tegen het zwaarwegende belang dat het waterschap stelt aan de veiligheid van het watersysteem en het functioneren van de boezem bij periodes van (extreme neerslag).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten